• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
نوجوانم اصلاً به حرف گوش نمی دهد.

والدینی که سعی بر تغییر رفتار نوجوان دارند معمولاً با شکست مواجه می شوند، توسل به تنبیه و تهدید باعث آسیب ارتباط متقابل شما و نوجوانتان می شود،بنابراین به جای تغییر رفتار نوجوان ، رفتار خود را تغییر دهید، به جای سرزنش تشویق و شیوه های کاربرد آن را جدی بگیرید نقاط قوت او را تقویت کنید، به تلاش او توجه کنید، مشارکتش دهید، مسئوليت پذير باشيد و مسئولیت پذیری را از او بخواهید.

سوالهای مرتبط