• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
تست معتبر برای مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

بر اساس تئوری انتخاب ضمن بررسی تاریخچه رابطه،بررسی مشخصات ظاهرى، آزمون DASs۲۱ ،پرسشنامه شادکامی،آزمون:شخصیت نئو، سبک دلبستگی،بلوغ هیجانی،مدیریت هیجانی، بررسی ارزشها و اولویت ها،نیمرخ نیازهای ۵ گانه و... مورد بررسی قرار می گيرد.

سوالهای مرتبط