• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چرا بعضی اوقات آنقدر حسادت می کنم با اینکه می دانم رفتار اشتباهی است؟

حسادت با مسائل مختلف ارتباط دارد: با احساس عزت نفس پایین رابطه دارد، يا ممکن است فرد با دقت زیاد و صرف زمان به مقایسه و قضاوت خود با دیگران بپردازد و احتمالاً نوع صحبت فرد با خود با سرزنش یا احساس شرم و گناه همراه است.
به طور كلى دقت کنید هیجان حسادت را هر فردی کم و بیش تجربه می‌کند اما زمانی که رفتار شما را نسبت به خود و اطرافتان تحت تاثیر قرار می‌دهد مشکل زاست.

 

سوالهای مرتبط