• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه درخواستم را مطرح کنم همیشه نگرانم نکنه واکنش بدی به دنبال داشته باشد؟

در شروع صحبت تان یک بیان دوستانه و همدلانه داشته باشید، مراقب رفتار بدنی و غیرکلامی تان باشید که محترمانه باشد. مشکل را همانگونه که مشاهده می کنید يعنى بدون قضاوت های شخصی توصیف کنید، احساسی که تجربه می‌کنید را مطرح کرده و در آخر تقاضا و درخواست جراتمندانه خود را عنوان کنید.

سوالهای مرتبط