• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چرا تعداد مراجعان ريزش دارد با اینکه همه معتقدند واقعاً کار را درست انجام می‌دهم،اعتماد به نفسم را از دست دادم.

در اين شرايط دریافت بازخورد منظم و با معیار مشخص با هر ابزاری که شما ترجیح دهید می تواند موثر باشد مثل:(پرسشنامه نتایج درمان)
مى توانيد از آن به طور ثابت در کار مشاوره و درمان خود استفاده کنید.نظارت منظم بر نتایج درمان می‌تواند اثربخشی شما را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر آن می توانید جلسات خود را ضبط کنید و با سوپروایزر خود در تماس منظم باشید قطعاً بازخورد درمانگر متخصص مى تواند  کمک موثری باشد.

 

سوالهای مرتبط