• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چرا نسل جدید حاضر نیستند از موبایل شان دست بکشند و کمی به زندگی فکر کنند؟

در زمانی نه چندان دور افراد پیوسته و برحسب عادت تسبیح در دست می‌گرفتند تا به آرامش برسند. امروز نیز بسیاری نمی‌توانند بدون کنارگذاشتن موبایل یا توییت کردن جزئيات زندگى شان و... آرام در گوشه ای بنشینند، به همین دلیل دفتر کارشان همیشه همراهشان است و بیش از اندازه در معرض ارتباطات قرار دارند،از این جهت جایی برای اندیشه بیشتر باقی نمی‌ماند.

سوالهای مرتبط