• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
تأثیر واقعیت درمانی بر امید به زندگی و اضطراب همسران شهدا
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر امید به زندگی و اضطراب همسران شهدا شهرستان اهواز بود.

نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از همسران شهدا بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده دراین پژوهش، پرسشنامه امید به زندگی میلر و اضطراب بک بود. دراین پژوهش، آزمودنی ها به طور تصادفی ساده به دوگروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم و مورد پیش آزمون و پس از ارائه متغیر مستقل(واقعیت درمانی) بر گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای و یک جلسه درهفته، مورد پس آزمون قرارگرفتند.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد و نتایج با ((واقعیت درمانی) بر گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای و یک جلسه درهفته، مورد پس آزمون قرارگرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد و نتایج با (p<0/0001) نشان داد که واقعیت درمانی باعث افزایش امید به زندگی و کاهش اضطراب همسران شهدا گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل شده است.

کلیدواژه ها: