• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی بر امیدافزایی بیماران سرطان پستان داکتال مرحله دو
چکیده:

مقدمه: امروزه سرطان یكی از مهمترین مشكلات بهداشتی سراسر جهان محسوب می شود. از آن جایی كه سرطان برجنبه های روانشناختی فرد اثر می گذارد ازیك سو، از عهده بیماری بر آمدن و نیز تلاش برای برگرداندن او به سبك سالم زندگی ازسوی دیگر از نكات درخور توجه است.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رویكرد درمانی واقعیت درمانی برافزایش امید بیماران سرطان پستان داكتال مرحله دو است. نوع مطالعه از نوع شبه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل تمامی بیماران سرطان پستان مراجعه كننده به مركز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش است. 


روش بررسی: تعداد 60 نفر از بیماران سرطان پستان داكتال مرحله دو در این مركز تحقیقات به صورت هدفمند براساس مقیاس سنجش امید در سه گروه آزمایشی و یك گروه  گواه قرار داده شده اند. مقیاس سنجش امید 12 سؤالی اسنایدر با پایایی و روایی قابل قبول بوده است. متغیر مستقل واقعیت درمانی بوده است. 


یافته ها: نتایج نشان دادند كه رویكرد مشاوره های فوق درافزایش امید بیماران سرطانی مؤثر بوده است. 


نتیجه گیری: نظر به معنادار بودن اثربخشی این رویكرد درافزایش امید بیماران پیشنهاد می شود در راستای افزایش امید بیماران سرطانی برای پیگیری های درمانی، بازگشت به سبك زندگی سالم و عادی و برای بیماران درسنین باروری كه تمایل به حفظ باروری باهدف امیدافزایی و بازگشت به سبك زندگی سالم پیش از شروع درمان های سرطان از این رویكردها برای ارجاع به مراكز درمان باروری استفاده شود.