• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر سرمایه روانشناختی دختران بی سرپرست
چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهبود سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست صورت گرفت.


روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دختران نوجوان ساکن مرکزبهزیستی شهیدهاشمی نژاد شهر مشهد بود. نمونه آماری پژوهش 24نفر از افراد دردسترسی بودند که نمره پایینی در پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) کسب نموده و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس تئوری انتخاب به صورت گروهی در 8گام برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. درانتها، از هردوگروه پس آزمون گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.


یافته ها: یافته ها نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرمایه روانشناختی و مؤلفه های آن(امیدواری، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری) در گروه آزمایش مؤثر بود.


نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش می توان از این رویکرد در مراکز نگهداری نوجوانان بی سرپرست و کانون های اصلاح و تربیت استفاده کرد.