• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
سید مهدی
بشارت
کارشناسی علوم تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
سارا
بنی هاشمی
کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
محمد
بهرامپور
کارشناسی ارشد mba
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
فروزان
بهرامی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
سمیه
بیدمشکی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
پوران
پاکزادمنش
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سعیده
پدرام
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
شهره
پرداختی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
مهدی
پریرخ
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
مانداد
پهلونژاد
کارشناسی مهندسی نرم افزار و MBA در مدیریت استراتژیک
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
امیر محمد
پهلونژاد
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
علی
پيرحياتی
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
محمد امین
تاجور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۹/۲۹
نگار
تبریزی
پزشک عمومی و کارشناسی ارشد MBA
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
مریم
تقی پور
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
فاطمه
تقی زاده
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
مریم
توپه
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
محمدرضا
توحیدی
دکتری مدیریت آموزش
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
منیژه
جاسبی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
منا
جاسمی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
سمیه
جباری
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
بنفشه
جبلی
دانشجوی ارشد برنامه ریزی آموزشی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
طاهره
جذبی
دکتری دندانپزشکی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سیده طاهره
جزایری
متخصص اعصاب و روان
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴