• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
محمد
بهرامپور
کارشناسی ارشد mba
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سمیه
بیدمشکی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
پوران
پاکزادمنش
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سعیده
پدرام
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
شهره
پرداختی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
مهدی
پریرخ
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
مانداد
پهلونژاد
کارشناسی مهندسی نرم افزار و MBA در مدیریت استراتژیک
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
امیر محمد
پهلونژاد
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
محمد امین
تاجور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۹/۲۹
نگار
تبریزی
پزشک عمومی و کارشناسی ارشد MBA
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
مریم
تقی پور
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
فاطمه
تقی زاده
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
منیژه
جاسبی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
منا
جاسمی
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
سمیه
جباری
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
بنفشه
جبلی
دانشجوی ارشد برنامه ریزی آموزشی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
طاهره
جذبی
دکتری دندانپزشکی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سیده طاهره
جزایری
متخصص اعصاب و روان
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
سپیده
جلوخانی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
اسما
جمالی
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
سهیلا
جوادی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
الهام
جوادی کما
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
آزیتا
جویباری
دکتری مدیریت آموزش
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
مهدی
حاج اسماعیلی
کارشناسی ارشد کودکان استثنایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰