• پشتیبانی
 • 09194192929
بهبود کیفیت زندگی - بخش اول
 • سرفصل ها
 • درباره دوره
 • درباره مدرسین
بهبود کیفیت زندگی

 

توجه:

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها قابل دانلود نمی باشند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده نماید. محصول خریداری شده به مدت یکسال از زمان خرید در حساب کاربری شما باقی خواهد ماند و کاربر می‌تواند به میزان دلخواه دوره خریداری شده را مورد مشاهده قرار دهد. پس از پایان یافتن زمان یکساله، موسسه مسئولیتی در قبال ارائه سرویس این محصول به مخاطب را ندارد.

 

 

درباره دوره

ورود هیـچ یـک از مـا بـه ایـن جهـان بـه خواسـت و اراده خودمـان نبـوده اسـت، امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه کیفیـت بـودن و شـدنمان را میتوانیـم خودمـان تعییـن کنیـم و یـا خیـر؟ 

بسـیاری از افـراد هیـچ نشـانه ای از مشـکات روانـی ندارنـد امـا زندگـی آنهـا کیفیـت لازم را نـدارد. بنابرایـن بخشـی از روانشناسـی معطـوف بـه ایـن موضـوع شـد کـه چگونـه مـی توانیـم کیفیـت زندگـی خـود را ارتقـا بدهیـم. 

منظـور از کیفیـت زندگـی چیسـت؟ کیفیـت زندگـی یعنـی مجموعـه تجـارب ذهنـی و عواطفـی کـه انسـانها در طـول یـک شـبانه روز تجربـه مـی کننـد، چقـدر مثبـت اسـت و چقـدر منفـی اسـت.

هـدف افزایـش کیفیـت در زندگـی چیسـت؟ برخـی عوامـل هسـتند کـه افـراد هیـچ کنترلـی روی آنهـا ندارنـد، امـا عوامـل دیگـری هسـتند کـه افـراد کنتـرل خوبـی روی آنهـا دارنـد. بنابرایـن هـدف اصلـی از فراینـد بهبـود کیفیـت زندگـی ایـن اسـت کـه بـه افـراد ایـن آ گاهـی و مهـارت را بدهـد کـه متوجـه شـوند کـه بـر کدامیـک از بخشـهای زندگـی خـود مدیریـت مسـتقیم دارنـد و چگونـه آن بخشـها را مدیریـت کننـد کـه هـم تجربـه هـای ذهنـی بیشـتری بـه طرفشـان بیایـد و هـم عواطـف و احساسـات مثبـت بیشـتری را در درون خـود ایجـاد کننـد.

بنابراین هدف این دوره این است که مهارت و آگاهی هایی به افراد داده شود که باعث افزایش تجربه های عاطفی و مثبت در زندگی آنها شود.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۹۲ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

در این دوره با موارد زیر آشنا میشویم:

 • عناصر کیفیت زندگی
 • توصیه هایی برای بهبود کیفیت زندگی
 • چطور از خودمان مراقبت کنیم
   

 

 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
95,000 190,000 تومان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 32 دقیقه سوال
+ ۷ صفحه اسلاید آموزشی
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...