• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه افسردگی سالمندان
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه افسردگی سالمندان به وسیله یاساواگیو و همکاران (۱۹۸۲) ساخته شده است و ۱۵ گویه دارد. دارای یک فرم ۳۰ گویه‌ای و یک فرم ۱۵ گویه‌ای است. سه گروه مبتلا به افسردگی متوسط، مبتلا به افسردگی شدید و افراد سالم را از یکدیگر متمایز می‌کند. 

در پژوهش‌های مشابهی که در چین، انگلستان و مالزی انجام شده است، ضریب آلفای این پرسشنامه از ۷/۰ تا ۹/۰ متغیر بود (داث و همکاران، ۱۹۹۴؛ بوی، ۲۰۰۰). پایایی آزمون ـ بازآزمون آن ۷/۰ تا ۸۴/۰ و به روش تصنیف ۸۲/۰ بود. با نقاط برش ۳/۴، حساسیت ۹/۰ تا ۸/۰ و ویژگی ۸۸/۰ ـ ۶۵/۰ با نقطه برش ۷/۶، ۸/۰ بود (وان‌ماجیک، والاس، دوبک، هرمانس و همکاران، ۱۹۹۵).
ملکوتی و همکاران (۱۳۸۵) ضریب آلفا و پایایی بازآزمایی آن را به ترتیب ۹۶/۰. ۸۵/۰ گزارش کرده‌اند. همچنین اعتبار هم‌زمان آن با مقیاس افسردگی زونگ و هامیلتون به ترتیب ۸۷/۰ و ۹۵/۰ گزارش شده است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 15 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 123 نفر