• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت توسط میرکرک و همکاران (۲۰۰۷) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است که زیر مقیاس‌ها بر اساس ملاک‌های DSM-IV برای سوءمصرف مواد طراحی شده است. در این مقیاس عواملی نظیر میزان تحمل نسبت به استفاده از اینترنت، میل و اشتیاق نسبت به آن، علائم ترک و اثرات منفی استفاده از اینترنت سنجیده می‌شود مزیت مهم این پرسشنامه کوتاه بودن و صرف زمان کمتر برای پاسخگویی است.

میرکرک و همکاران (۲۰۰۹) همسانی درونی این پرسشنامه را در سه مرحله برابر ۸۹/۰، بالاتر از ۸۹/۰ و ۹۰/۰ گزارش کرده‌اند. رجینا و همکاران (۲۰۰۸) همسانی درونی را برابر با ۸۲/۰ گزارش کرده‌اند. در بررسی روایی سازه این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و به روش تحلیل مؤلفه اصلی ۵ عامل به دست آمده است که عبارتند از: فقدان کنترل، اشغال ذهنی نسبت به اینترنت، تعارض درون‌فردی و میان‌فردی، علائم ترک و تغییر خلق که مطابق با عوامل اصلی در اعتیاد رفتاری می‌باشد (میرکرک، ۲۰۰۷؛ میرکرک و همکاران، ۲۰۰۹). روایی هم‌زمان پرسشنامه نیز در دو مرحله برابر با ۳۳/۰ و ۴۲/۰ گزارش شده است.
علوی، جنتی‌فرد، اسلامی، رضاپور (۱۳۸۹) شاخص هماهنگی درونی این پرسشنامه یعنی ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آوردند که نشان می‌دهد فقط ۱۱ درصد از واریانس نمرات کل پرسشنامه در اثر خطای اندازه‌گیری بوده و نشانه پایایی بسیار مطلوب این پرسشنامه است. همچنین برای تعیین پایانی درونی پرسشنامه از روش تنصیف نیز استفاده شد و ضریب همبستگی ۸۸/۰ به دست آمد که از نظر آماری در سطح P<0/01 معنی‌دار است.برای محاسبه روایی پرسشنامه CIUS از چهار روش زیر استفاده شد: ۱) روایی محتوایی آزمون با ارائه به ۱۰ نفر متخصص و تأیید آنان بررسی شد. ۲) برای محاسبه روایی همگرای پرسشنامه ضریب همبستگی نمرات هر فرد از پرسشنامه CIUS با پرسشنامه YDQ، LAT محاسبه شد که به ترتیب برابر با ۸۱/۰ و ۷۸/۰ بود که در سطح P<0/001 معنی‌دار است. ۳) جهت روایی افتراقی پرسشنامه از روش تحلیل تمایزات استفاده شد. میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی‌های معتاد به اینترنت به ترتیب برابر ۵۷/۴۴ و ۱۹/۶ و غیرمعتاد برابر با ۱۵/۲۷ و ۳۱/۷ گزارش شده است. ۴) روایی سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأییدی به شیوه چرخش واریماکس سه عامل به دست آمد که ۱۷/۶۴ درصد از واریانس عوامل را نشان می‌دهد و به ترتیب شامل عامل I (شامل ۶ سؤال، بارهای عاملی از ۵۳/۰ تا ۸۱/۰)، عامل II (شامل ۶ سؤال، بارهای عاملی از ۴۹/۰ تا ۸۲/۰)، عامل III (شامل ۳ سؤال، بارهای عاملی از ۷۲/۰ تا ۸۸/۰) بود.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 14 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 198 نفر