• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه در سال 1985 توسط داینر، ایمونز، لارسن و گریفین ساخته شده است.
این پرسشنامه دارای 48 سوال و در تحلیل عاملی 3 عامل داشت. 10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسی های متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.

 

ارزیابی روان¬سنجی مقیاس رضایت از زندگی در یک نمونه 176 نفری از دانشجویان مقطع لیسانس انجام شده است. داینر و همکاران (1989) ابتدا یک مقیاس 48 ماده¬ای را تهیه نمودند و از طریق تحلیل¬ عاملی سه ساخت و عامل را به دست آوردند. یکی از این عوامل شامل 10 ماده بود که قضاوت شناختی را منعکس می¬ساخت. مطالعات بعدی نشان داد که این عامل شناختی را  می¬توان با 5 ماده نیز نشان داد که همسانی درونی نسبتاً بالایی87/0 را گزارش نمودند. ضریب همبستگی آزمون مجدد با فاصله زمانی دو ماه نیز 82/0 به دست آمده است.  در خصوص روایی مقیاس رضایت از زندگی مطالعات متعددی صورت گرفته و مشخص گردیده که این مقیاس می¬تواتد به¬طور معتبری رضایت از زندگی را نشان دهد. روایی سازه¬ای توصیف شده از طریق تفاوت¬های همسان بین نتایج افرادی که انتظار می¬رفت سطوح متفاوتی از رضایتمندی زندگی را داشته باشند برای مثال زندانیان، بیماران و زنان مورد سوء رفتار قرار گرفته، به طور همسان نمرات پایین¬تری را گرفته¬اند. در مطالعه¬ی روایی همزمان از طریق همبستگی با 10 مقیاس دیگر که بهزیستی روانی را می¬سنجیده¬اند نشان داد که هریک از این مقیاس¬ها با مقیاس رضایت از زندگی دارای ضریب همبستگی 5/0یا بالاتر بودند. روایی افتراقی مطالعات مختلف  نشان داده است که همبستگی پایینی بین مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس عاطفی بودن منفی و مثبت وجود دارد(به نقل از پیسراک،2006).
بیانی؛ كوچكی، عاشور و گودرزی (1386) در بررسی اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) اعتبار مقیاس رضایت از زندگی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/0 و با روش بازآزمایی 69/0 به دست آمد. روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد OHI (آرگیل، 2001) و فهرست افسردگی بک BDI (بک و دیگران، 1961) برآورد شد. این مقیاس (SWLS) همبستگی مثبت با فهرست شادکامی آکسفورد (OHI) و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک (BDI) نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) یک مقیاس مفید در پژوهش های روان‌ شناختی ایرانی است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
تعداد سوالات: 5 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5037 نفر