• پشتیبانی
  • 09194192929
اضطراب مرگ تمپلر
اضطراب مرگ تمپلر
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر برای اندازه‌گیری اضطراب مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس، پرسشنامه‌ای خود اجرایی مشکل از پانزده پرسش بلی-خیر است.
اضطراب واکنشی است در برابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشأ آن حرکت ماشین ذهن، ایجاد فکر و جلوگیری از آن مقدور نیست؛ که به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود.
اضطراب مرگ، افکار، ترس‌ها و هیجانات مرتبط به واقعه پایانی زندگی و فراتر از حالت عادی زندگی است. این مفهوم درباره ترس از مرگ خود و دیگران است.

 

ساینو و کلاین (۱۹۹۶) ضریب آلفای کرانباخ را برای عامل‌های سه‌گانه‌ای که با روش تحلیل عوامل به‌دست‌آمده‌اند به ترتیب ۰/۶۸، ۰/۴۹، ۰/۶۰ گزارش کرده‌اند. تمپلر (۱۹۷۰) ضریب بازمایی مقیاس را ۰/۸۳ به دست آورده است.
همچنین پایایی پرسشنامه در پژوهش قاسم پور و همکاران (۱۳۹۱) با استفاده آزمون کرونباخ ۰/۶۵ به دست آمد.

 

5,000 تومان
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
تعداد سوالات: 15 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 117 نفر