• پشتیبانی
  • 09194192929
جمع بندی نهایی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/204/جمع_بندی_نهایی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/203/نقاشی_چارت
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/202/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_دوم
به عنوان درمانگر بسیار مهم است که بتوانیم مراجع خود را با یک تئوری ضابطه بندی کنیم تا بر اساس آن طرح درمانی مناسب با وضعیت او را ارائه داده و دنبال کنیم. به همین دلیل بسیار مهم است تا بتوانیم با بیاموزیم که با تئوری انتخاب چگونه مراجعین را ضابطه‌بندی می‌کنیم.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/49/ضابطه_بندی_با_ت_وری_انتخاب
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/201/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_اول
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/200/تمرین_ایفای_نقش___ماشین_رفتار
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/199/ایفای_نقش___ماشین_رفتار
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/126/جمع_بندی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/198/ایفای_نقش___تغییر__راه_پنجم
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/197/ایفای_نقش___تغییر__راه_چهارم
123456789101112131415...