• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
مینا
آدینه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
زهرا
آزادی
ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
مصطفی
آزمندیان
کارشناسی مدیریت صنعتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
حشمت
اباسهیل
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نسرین
ابراهیم زاده
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
محمد اسماعیل
ابراهیمی
دکتری روانشناسی - هیات علمی دانشگاه آزاد همدان
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
ناهید
ابطحی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
افسانه
ابولفتحی
کارشناسی ادبیات انگلیسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
احمد
احدی
کارشناسی مهندسی مکانیک
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
افسون
احمدی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
مجید
احمدی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
آزاده
اسعدی
ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۱/۱/۲۵
مهدی
اسکندری
کاندیدای دکتری مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نجمه
اقارب پرست
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
حسین
المدنی
کاندیدا دکتری روانشناسی کودکان
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
عميد
امانت فرد
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
راشین
امیران
کارشناسی ارشد بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
معصومه
اندجی گرمارودی
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
سارا
اکبرزاده
دانشجوی دکتری روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
سعیده
اکبری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۹/۲۹
حسین
باباخانی
کارشناسی ارشد بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
فروغ
بخیاری
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
احمد
براتی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۹/۲۹
بهنام
براتی
کارشناسی مهندسی شیمی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶