• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چطور مى توانم با فرزند نوجوانم مهربانتر باشم؟

۱-زمانى را براى گفتگو با او به دور از سرزنش و تاكيد بر بازتاب كارهاى تحسين برانگيز او اختصاص دهيد. 
٢-درباره نقاط قوت او فكر كنيد و با او صحبت كنيد. 
٣-مسئوليت پذيرانه رفتار كنيد و مسئوليت پذيرى را از او بخواهيد.( در رابطه با آموزش مسئوليت پذيرى به استورى هاى قبل مراجعه كنيد.) 
٤-هرگز از عادتهاى مخرب استفاده نكنيد. 
٥-همواره به او احترام بگذاريد و در برابر بى احترامى برخوردى قاطعانه داشته باشيد.

 

سوالهای مرتبط