• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
آیا واقعاً این همه اختلاف بین همه افراد حتی در جامعه خود روانشناسی عدالت است؟

این واقعاً جامعه ارزشی است! عدالت واژه‌ای است ابهام برانگیز. در این لحظه حداقل سه معنای متفاوت به نظرم می‌رسد:۱. می‌تواند به معنای اعطای چیزی به افراد باشد که سزاوار آن باشند ۲. می‌تواند به معنای اعطای چیزی به همه ى افراد باشد که به آن نیاز دارند ۳. افراد، برحسب مسئولیت های شان سزاوار دستاوردها باشند. برداشت های متفاوت از معنای ارزش‌ها ابهام و تعارض فراوان برای ما ایجاد می کنند.

سوالهای مرتبط