• پشتیبانی
 • 09194192929
دکتر حمید پورشریفی
دکتر حمید پورشریفی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روان‌شناسی سلامت
دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه تهران 
کارشناسی روان‌شناسی بالینی دانشگاه تبریز
دانشیار روان‌شناسی سلامت

 

مسئولیت‌های علمی و اجرایی: 

 • عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران.
 • عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا.
 • مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital).
 • استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital).
 • مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
 • نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران.
 • رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران.
 • مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر.
 • عضو موسس و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان.
 • مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران.