• پشتیبانی
  • 09194192929
دکتر نگار تبریزی
دکتر نگار تبریزی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • پزشکی عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی. 
پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی. 
 

حوزه فعالیت:

مربی زندگی life coach
مربی سازمانی executive coach
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو هئیت علمی موسسه رای مانا