• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان مجرد و متأهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف شناخت و مقایسه نگرش دانشجویان مجرد و متأهل به مفاهیم واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت در ازدواج براساس دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر با نمونه به حجم 300 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهرتهران که درسال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند، اجرا شد. روش تحقیق نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی(زمینه یابی) بود. فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین نگرش دانشجویان مجرد و متأهل به واقعیت ها، درست و نادرست ها و مسئولیت ها در ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد.


ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 18 سوال براساس خرده مقیاس های واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت در ازدواج بود كه مشاركت كنندگان آن را تكمیل كردند. از آمارتوصیفی و آماراستنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تحلیل واریانس تك متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده های پژوهش حاكی از این است كه بین دوگروه دانشجویان مجرد و متأهل از نظر میانگین خرده مقیاس های واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت در ازدواج تفاوت معناداری وجود ندارد(p>0/05، F(3,285)=0/29.

بین دوگروه دانشجویان دختر و پسر مجرد از نظر میانگین خرده مقیاس های واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت در ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/05،F(3,175)=7/15). بین دوگروه دانشجویان دختر و پسر متأهل از نظر میانگین خرده مقیاس های واقعیت، درست و نادرست، مسئولیت در ازدواج تفاوت معناداری وجود دارد(p<0/1،F(3,106)=2/15). همچنین نتایج به دست آمده حاکی از عدم تأثیر وضعیت تأهل، سن، مدت زمان ازدواج و نقش بارز جنسیت در ایجاد تفاوت بین گروه های مورد بررسی است.

 

کلیدواژه ها: