• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر برکاهش بحران هویت دانش آموزان
چکیده:

هدف پژوهش حاضر،  بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر بحران هویت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهراهواز بود.

نمونه آماری شامل40 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهراهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و در دوگروه گروه آزمایشی و گروه کنترل گمارده شدند. ازهر دوگروه به وسیله پرسشنامه بحران هویت، پیش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمایش به مدت 9 هفته، هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای درمعرض متغیرمستقل (آموزش مسئولیت پذیری)، قرارگرفت. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پی گیر بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) در سطح معناداری استفاده گردید.

نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر باعث کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر گروه آزمایش در مقایسه گروه کنترل می شود (05/0 α=).