• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
تأثیر آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر
چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری با استفاده از رویکرد واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شوش بود.

نمونه تحقیق شامل 50 دانش آموز بود که به صورت تصادفی چندمرحله ای که بالاترین نمره را در آزمون هویت شخصی اریکسون کسب کرده بودند، انتخاب گردید. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه، به دوگروه آزمایشی و گروه گواه (هر گروه 25 نفر) تقسیم گردیدند. سپس برروی هر دوگروه پیش آزمون انجام گردید. پس از آن مداخله آزمایشی طی 10 جلسه (هرجلسه 90 دقیقه) برروی گروه آزمایش اجراگردید و پس از اتمام برنامه آموزشی مجدداً از هر دوگروه آزمون سنجش هویت گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که بحران هویت در گروه آزمایشی به طور معناداری از گروه گواه (p<0/01) کمتر بود.