• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای
چکیده:

راهبردهای مقابله ای، اقداماتی شناختی-رفتاری است که توسط فرد برای اداره خواسته هایش در موقعیت های استرس زا و دشوار به کار می رود. منبع کنترل نیز به این باور اشاره دارد که شخص تاچه اندازه پیامدهای زندگی خود را در خود یا بیرون از خود جستجو می کند. این دو متغیر، نقش مهمی در سلامت روانی فرد ایفا می کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دختر بود. بدین منظور، طی یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی از بین دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد، 20 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند.

گروه آزمایشی به مدت 8جلسه، تحت آموزش واقعیت درمانی گروهی قرارگرفت. گروه ها قبل و بعداز مداخله، از نظر راهبردهای مقابله ای و منبع کنترل مورد ارزیابی قرارگرفتند.

نتایج تحلیل کواریانس نشان دهنده آن بود که واقعیت درمانی بر تغییر نمرات منبع کنترل و کاهش استفاده از راهبردهیجان مدار مؤثراست.