• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب براختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظوراز طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 40 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد باتوجه به سطوح بالای اضطراب و ملاک های ورود و خروج، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرارگرفتند.

گروه آزمایش، 11 جلسه واقعیت درمانی گروهی (90دقیقه ای، هفته ای یک جلسه) دریافت کرد. تمرکز بر جنبه های مختلف اضطراب اجتماعی و توانبخشی این افراد برای بهبود موقعیت شان بود(توضیح رفتارهای اضطرابی به عنوان یک انتخاب درونی، توضیح مسئولانه بودن و واقع گرا بودن درخصوص رفتار کارآمد و افزایش مسئولیت پذیری در قبال انتخاب رفتارها). اما گروه کنترل هیج نوع درمانی دریافت نکرد.

هردوگروه پیش و پس  از درمان و همچنین 3ماه بعداز اتمام دوره درمان، مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) را تکمیل کردند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

نتایج نشان داد که واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب موجب کاهش اضطراب در دانشجویان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده است.

براساس یافته های این پژوهش می توان از واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب برای کاهش اضطراب اجتماعی در مبتلایان به این اختلال استفاده نمود.