• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان
چکیده:

امروزه جمعیت سالمندان رو به افزایش است و بیماری ها و مشكلات حاصل از این مرحله تكاملی می تواند به شدت برسرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی تأثیرگذار باشد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان شهر تبریز بود.

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مقیم مراكز سالمندان شهرتبریز بود.

نمونه آماری این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، شامل 26 مرد سالمند ساكن در مؤسسه سالمندان خوبان شهر تبریز كه از شرایط ورود به مطالعه برخوردار بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش (13 نفر) و كنترل (13 نفر) جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت واقعیت درمانی گروهی قرارگرفتند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز، خودارزشمندی كروكر و همكاران، بهزیستی اجتماعی كییز و پروتكل واقعیت درمانی غلامی حیدرآبادی و همكاران بود. داده های پژوهش به وسیله آزمون تحلیل كواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

نتایج نشان داد كه واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی در سالمندان مؤثر بوده است. یافته های این پژوهش ضرورت كاربرد واقعیت درمانی را در راستای بهبود سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی خاطر نشان می سازد.