• پشتیبانی
  • 09194192929
نشریه:
مشاوره و روان درمانی
سال:
1394
نویسندگان:
عنوان:
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین
چکیده:

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی و عزت نفس زوجین انجام شده است.


روش: طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهشی دراین تحقیق را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر سنندج تشکیل داده اند.

نمونه گیری تصادفی ساده بوده که در مجموع 30 نفر از زوجین مراجعه کننده که به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15نفر). سپس پرسشنامه های تعهدزناشویی استانلی و مارکمن و عزت نفس روزنبرگ توسط دوگروه تکمیل شد. گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت روش واقعیت درمانی گروهی قرارگرفت. پس از اتمام دوره درمانی هرگروه مجدداً مورد آزمون فوق قرارگرفتند.


یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات پس آزمون تعهد زناشویی و عزت نفس دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد(p<0/05).


نتیجه گیری: نتایج نشان داد که واقعیت درمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان درمان مؤثری در افزایش تعهدزناشویی و عزت نفس زوجین به کار برده شود.