• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی(پژوهش مورد منفرد)
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف "تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی زوجین" انجام شد.

دراین پژوهش، از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح  AB استفاده شده است. بدین منظور تعداد 2 زوج (4 نفر) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای هر زوج 8 جلسه آموزش مفاهیم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ارائه گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه زوجی اینریچ (السون، 1989) برای ارزیابی رضایت زناشویی زوج ها بود.

یافته های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ها براساس شاخص های تحلیل دیداری و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

نتایج تحقیق، اثربخش بودن مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی را در هر دو زوج درطول جلسات مداخله و پیگیری نشان داد و نشان دهنده این بود که روند اثربخشی مداخله در زنان و مردان تقریباً یکسان است و در هر دو جنس تغییر روند صعودی، در متغیر رضایت زناشویی درطی مداخله و پیگیری نسبت به خط پایه نشان داده می شود. اما ازنظر میزان پیشرفت، مردان در رضایت، رشد بهتری را نشان داده اند.