• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی برنظریه انتخاب بر اضطراب و امیدواری افراد وابسته به مواد در حین ترک
چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر اضطراب و امیدواری افراد وابسته به مواد در حین ترک بود.


روش: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد وابسته به مواد ساکن در کمپ های ترک اعتیاد شهرستان مراغه بودند. از این جامعه آماری تعداد30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش(15نفر) و گواه(15نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب زونگ و امیدواری میلر استفاده شد. سپس گروه آزمایش طی 8جلسه 90دقیقه ای در جلسات آموزشی شرکت کردند.


یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش واقعیت درمانی مبتنی برنظریه انتخاب اضطراب را کاهش و امیدواری را افزایش می دهد.


نتیجه گیری: باتوجه به اهمیت سطح اضطراب و امیدواری در دوره ترک مواد، مراکز ترک اعتیاد می توانند با ارائه آموزش نظریه انتخاب به افزایش سطح امیدواری و کاهش اضطراب افراد پس از ترک مواد کمک کنند.