• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بررضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت های ارتباطی زوجین شهر شیراز
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی ایرانی اسلامی بر رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت ارتباطی زوجین انجام شد.

جامعه آماری پژوهش را همه زوجینی که به مرکز مشاوره بهار شهرشیراز مراجعه داشته اند تشکیل می داند. 30 زوج به شیوه دردسترس انتخاب شدند و برحسب تصادف در یکی از دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند که حجم هر گروه 15 زوج بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون-پس آزمون بود.

به منظورآموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی از بسته آموزش واقعیت درمانی ایرانی اسلامی محقق ساخته استفاده گردید که شامل 10 جلسه آموزشی یک ساعته است و برای جمع آوری داده ها نیز از مقیاس های رضایت زناشویی(ulsoon-1998) رضایت از زندگی(Diener-1958) و مهارت های ارتباطی(Nouran-1968) استفاد شد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاد شد. یافته ها نشان داد، واقعیت درمانی ایرانی اسلامی برهر سه متغیرپژوهش تأثیرمعناداری(P<0/0001) داشته است و میزان میانگین این متغیرهادر پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است.

با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که واقعیت درمانی ایرانی اسلامی روشی مناسب برای افزایش سازگاری و رضایت زناشویی زوجین است.