• پشتیبانی
  • 09194192929
عنوان:
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای
چکیده:

یکی از عوامل مهم در ارتباط، نحوه مقابله با موقعیت های استرس زا و مشکلات است. استفاده از پاسخ های مقابله ای مؤثر، به افراد درغلبه بر مشکلات جسمانی و روانی، روابط بین فردی، اجتماعی و تعارضات فردی کمک می کند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای انجام شد. شرکت کنندگان 91 زن متأهل شاغل شهر مشهد بودند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن((WOCQ را تکمیل نمودند.

تعداد 30 نفر از شرکت کنندگان که نمره بالا در مقیاس راهبرد مقابله ای هیجان مدار و نمره پایین در مقیاس راهبرد مقابله ای و زیر مقیاس مسأله مدار داشتند، انتخاب شدند و در دوگروه  مداخله و کنترل(15نفر در هرگروه) قرارگرفتند. یافته ها نشان داد که نمره کلی مقابله هیجان مدار و زیرمقیاس گریز-اجتناب درگروه مداخله درمقایسه با گروه  کنترل، کاهش معناداری داشته است. همچنین نمره  کلی مقابله مسأله مدار و زیرمقیاس های مقابله مسأله مدار و زیرمقیاس های حل مسأله، برنامه ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار نشان داد.

تغییرات ایجاد شده در پیگیری 45 روزه نیز ماندگار بود. یافته های پژوهش حاضر اطلاعات مفیدی را در زمینه آشنایی با واقعیت درمانی و راهبردهای مقابله ای و نحوه تغییر و بهبود آنها فراهم می کند. در الگوهای مشاوره  زناشویی می توان از واقعیت درمانی برای بهبود راهبردهای مقابله ای و کاهش تعارضات  زناشویی استفاده نمود.

کلیدواژه ها: