• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
سارا
حاصلی
کارشناسی ارشد کار درمانی روان
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
رباب
حامدی
دکتری روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
فهیمه
حبشی زاده
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
داوود
حبیبی پور
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
مسعود
حجازی
دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
شهلا
حدادی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
نسترن
حسنلی
دکتری روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
منیره
حسینی
کارشناسی ارشد بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
حمیرا سادات
حسینی
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
سید فرزاد
حسینی
دکتری پزشک عمومی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
سید نصرالله
حسینی نوید
پزشک عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
فرخ
حق رنجبر
دکتری روانشناسی سلامت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
سمیرا
حقوقی
کاندیدای دکتری سنجش
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۹/۲۹
معصومه
حکیمی
دانشجوی دکتری روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
فاطمه
حیدری ثابت
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
الهه
خالقی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
شیرعلی
خرامین
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
شهلا
خطیبی
دکتری مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
مریم
خورشید
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱/۲۳
زهرا
خوشنویسان
دکتری روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
مریم
دربای
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
سعید
درخشان
کارشناسی صنایع تکنولوژی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
مژگان
درویش محمدی
کارشناسی ارشد روانشناسی کودک
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
یداله
دمیرچی
کاندیدای دکتری روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳