• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
فاطمه
حیدری ثابت
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
الهه
خالقی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
شیرعلی
خرامین
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
سعید
خرّمی
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
شهلا
خطیبی
دکتری مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
مریم
خورشید
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱/۲۳
زهرا
خوشنویسان
دکتری روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
مریم
دربای
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
سعید
درخشان
کارشناسی صنایع تکنولوژی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
مژگان
درویش محمدی
کارشناسی ارشد روانشناسی کودک
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
یداله
دمیرچی
کاندیدای دکتری روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
مریم
دهقانیان
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
مریم
رامین کیا
دانشجوی ارشد teaching مهندسی کامپیوتر
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
فاطمه
رجبی فرد
دانشجوی دکتری کودکان استثنایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
آزاده
رحیمی
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
سیدحسین
رخ صفت
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
علیرضا
رزاقی
کارشناسی علوم تجربی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
علیرضا
رزاقی
کارشناسی علوم تجربی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
پیمان
رستمی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
فاطمه
رسولی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
مریم
رویت وند غیاثوند
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
الهام
زارع
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
داوود
زبرجدی
دانشجوی دکتری مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
آذین
زرنانی
ارشد مدیریت آموزشی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵