• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
مریم
دهقانیان
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۴
مریم
رامین کیا
دانشجوی ارشد teaching مهندسی کامپیوتر
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
فاطمه
رجبی فرد
دانشجوی دکتری کودکان استثنایی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
آزاده
رحیمی
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
سیدحسین
رخ صفت
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
علیرضا
رزاقی
کارشناسی علوم تجربی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
علیرضا
رزاقی
کارشناسی علوم تجربی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
پیمان
رستمی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
فاطمه
رسولی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
مریم
رویت وند غیاثوند
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
الهام
زارع
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
داوود
زبرجدی
دانشجوی دکتری مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
آذین
زرنانی
ارشد مدیریت آموزشی
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
حیدر
زندیه
کارشناسی کامپیوتر
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
حسین
زیرک الوارعلیا
کارشناسی روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۵
زهرا
زین الدینی
کارشناسی ارشد بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
حسین
سجادی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
سمانه
سلوک
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
سعیده
سلیمانی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
مینا
سلیمی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
سیده طاهره
سیدی
کارشناسی ارشد روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
لیلا
شاطری
دکتری روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
الهام
شجاعی کنگ سفلی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۳
افسانه سادات
شریف
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴