• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
عنوان گواهینامه
تاریخ اخذ گواهینامه
حیدر
زندیه
کارشناسی کامپیوتر
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۱۲/۷
فریبا
زنوزی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
حسین
زیرک الوارعلیا
کارشناسی روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۵
زهرا
زین الدینی
کارشناسی ارشد بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
مريم
سبحانی شهميرزادی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
حسین
سجادی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
سمانه
سلوک
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۴/۱۸
سعیده
سلیمانی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
مینا
سلیمی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
سیده طاهره
سیدی
کارشناسی ارشد روانشناسی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
لیلا
شاطری
دکتری روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۲/۸/۱۰
الهام
شجاعی کنگ سفلی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۳
افسانه سادات
شریف
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۷/۱۲/۴
مهین
شریفی اصفهانی
دکتری الهیات و معارف اسلامی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
افسون
شکری
کارشناسی ارشد مشاوره
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷
نسرین
شکری
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
آپامه
شکوری
کارشناس ارشد MBA
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۸/۶
زهرا
شیری
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
فاطمه
صاحبی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۳/۵/۶
لیلی
صادقی راد
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۶/۱۲/۳
پروين
صباغچى فيروزاباد
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۴۰۰/۱/۲۶
ابراهیم
صفری زاده
ارشد مهندسی مواد
تئوری انتخاب- واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۸/۱۲/۵
سهیلا
طالبی نجف آبادی
دکتری روانشناسی عمومی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۴/۱۲/۱۶
لیلا
طهماسبی سولگانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
۱۳۹۵/۳/۷