• پشتیبانی
 • 09194192929
810,000 تومان
مدت زمان دوره: 4 ساعت و 30 دقیقه سوال
+ ۲۲ صفحه اسلاید آموزشی
سبک زندگی متعادل - بخش اول
سبک زندگی متعادل - بخش اول
 • سرفصل ها
 • درباره دوره
 • درباره مدرسین
سبک زندگی متعادل

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

بشریت در دو قرن گذشته با سه مرحله چالش رو به رو بوده است:

 • Survival /قبل از انقلاب صنعتی
 • Quality of life/پس از انقلاب صنعتی
 • Life Balance /امروزه

بـرای موفقیـت بایـد توانمنـد، بـا سـاختار و منعطـف بـود. چـون انتخابهـا زیـاد شـده، بـه تعـادل رسـیدن در زندگـی هم دشـوارتر شـده اسـت. توانمنـدی مـا در ایجـاد تعـادل مهـم اسـت، نـه تعـادل توانمنـدی هایمـان. تعادل زندگی، هنر تعادل بخشی بین منابع (زمان، انرژی، افکار) و درخواست های نامحدود (از طرف کار، خود و خانواده) است.

بـی تعادلـی حاصـل عـادات و آئیـن هـای مخـرب اسـت. انسـان هـا انعطـاف و سـرزندگی در زندگـی را فـدای سـاختارها مـی کننـد و روابـط مهــم انســانی را فــدای موفقیــت و دســتآوردها. آنهــا موفقیــت و دســتآورد را در برابــر روابــط انســانی کیفــی قــرار مــی دهنــد. ابتــدا بایــد مسـئله را بفهمیـم سـپس مـی توانیـم آنـرا حـل کنیـم، بنابرایـن نیـاز بـه یـک خودارزیابـی بسـیار دقیـق و صادقانـه از سـبک زندگـی و عوامـل بـی تعادلـی زندگـی خـود داریـم.

 

برای رسیدن به تعادل در زندگی باید سه نوع تعادل برقرار کنیم. این سه تعادل به قرار زیر هستند که در این دوره آموزشی به آنها می پردازیم:

 • تعادل اول: تعادل اولویت/ Priority Balance (خود-کار-خانواده)
 • تعادل دوم: تعادل نگرش/ Structure - Serendipity (ساختار-انعطاف)
 • تعادل سوم: تعادل هدف/ Achievement – Relationship (پیشرفت- رابطه)

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۲۷۰ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه


 

 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...