• پشتیبانی
  • 09194192929
525,000 625,000 تومان
مدرس: علی صاحبی
مدت زمان دوره: 2 ساعت و 11 دقیقه سوال
+ ۶ صفحه اسلاید آموزشی
درباره دوره
درباره دوره
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
ازدواجی برای تمام فصول

این دوره قبلا تحت عنوان ازدواج بدون شکست در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

درباره بسته ازدواجی برای تمام فصول

بـر اسـاس تئـوری انتخـاب ازدواج یـک انتخـاب اسـت. مکانـی اسـت کـه افـراد تصمیـم مـی گیرنـد داخلـش برونـد. بـا ازدواج یـک یـا چنـد نیـاز از نیـاز هـای فـرد بـرای زیسـتن بـا کسـی کـه انتخـاب نمـوده اسـت تامیـن مـی شـود، مثـل گرسـنگی، تشـنگی، قـدرت، پرسـتیژ، احسـاس احتـرام و ارزشـمندی. پـس ازدواج نیـاز هایـی از فـرد را بـرآورده میکنـد کـه مجـردی یـا مجـرد زیسـتن نمـی کنـد.

بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه ۵۱ تــا ۵۹ درصــد از ازدواج هــا در دو ســال اول زندگــی بــه طــاق منجــر مــی شــود، پس چــرا ازدواج بــرای مــا مهــم اسـت؟

زیرا بـر اسـاس تئـوری انتخـاب مـا پنـج نیـاز داریـم کـه از طریـق ازدواج بـرآورده مـی شـوند:نیاز بـه بقا(غـذا امنیـت سـکس) نیازبـه عشــق و احســاس تعلق(دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن) نیــاز بــه پیشــرفت- احســاس احتــرام –نیــاز بــه آزادی وتفریــح.

در این بسته به مسائلی چون، برداشـت مـا از ازدواج و زندگـی مشـترک چیست؟ فلسـفه ازدواج بـرای مـا چیسـت؟ بایـد واضـح و روشـن شـود بـرای چـه مـی خواهیـم ازدواج کنیـم بـه چـه دلیلـی؟ آیا ما درک علمـی و درسـت از موضـوع ازدواج داریم و ... پرداخته می شود.

 

نکته: تهیه این بسته آموزشی شامل صدور مدرک نمی‌باشد.

علی صاحبی
علی صاحبی
علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
  • درجه مربیگری:
  • مربی ارشد
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...