• پشتیبانی
  • 09194192929
1,520,000 تومان
مدت زمان دوره: 8 ساعت و 30 دقیقه سوال
+ ۱۱ صفحه اسلاید آموزشی
معرفی دوره
معرفی دوره
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
شفقت به خود

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

 

هوش و خلاقیت، هرکدام دو جنبه مثبت و منفی دارد. یـک جنبـۀ بسـیار منفـی هـوش کـه مـا را اسـیر میکنـد و بـا همـۀ توانمندی هایـی کـه داریـم مـا را بـه باتـلاق می انـدازد، جنبـۀ کمال گرایـی یـا بی نقص گرایـی اسـت. بیشـتر همیـن جنبه هـای مختلـف هوشـمندی اسـت کـه مانـع شـفقت ورزی میشـود. در اصـل یکـی از دشـمنان اصلـی مـا، هـوش منفـی خـود مـا اسـت، و هـوش مثبـت نیـز در زندگـی، خیلـی از مسـائل مـا را حـلکــرده اســت. پــس نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از ایــن بــه بعــد بایــد خیلــی توجه آ گاهانــه و ذهن آ گاهانــه بــه خــود نــگاه کنیــم و خــود را بــه  عنـوان یـک مجموعـۀ کامـل از همه چیـز ببینیـم.

بـا کمـی دقـت متوجـه میشـویم کـه تعریـف شـفقت ورزی،دو توانمنـدی ذهنـی را بـه مـا نشـان میدهـد کـه مـا بایـد آنهـا را در خـود ایجـاد کنیـم؛ و ایـن دو توانمنـدی در اصـل مهارت هایـی هسـتند کـه بایـد آنهـا را یـاد گرفـت؛ کـه عبارتنـد از:

1. گشوده بودن و پذیرا بودن نسبت به رنج، و سرکوب نکردن آن.

2.ما به رنج خود چگونه پاسخ میدهیم؟ 

در این دوره به تعریف و توضیح تمامی این موارد خواهیم پرداخت.

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

محتویات این بسته آموزشی:

۵۱۰ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...