• پشتیبانی
  • 09194192929
665,000 تومان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 29 دقیقه سوال
+ ۹ صفحه اسلاید آموزشی
معرفی دوره حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی
معرفی دوره حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
حل تعارض در زندگی فردی و خانوادگی

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

اولیـن نکتـه مـورد توجـه اینکـه تعـارض بـه طـور کلـی جـزء لاینفـک زندگـی اجتماعـی بشـر اسـت. تـا زمانـی کـه بـا انسـانهای دیگـر در یـک محیـط زندگـی، کار و دوسـتی می کنیـم، شـریک هسـتیم یـا در خیابـان رانندگـی می کنیـم و موجوداتـی اجتماعـی هسـتیم، حتـی خودمـان بـا خودمـان دچـار تعـارض می شـویم. مــا آموزشهایــی بــرای حــل تعارض هــای خــودم بــا خــودم و بــا دیگــران را نمی آموزیــم بــرای همیــن تعــارض بــرای بســیاری از مــا منشــا اسـترس هسـت و باعـث میشـود کیفیـت زندگـی مـا پائیـن بیایـد و یـا هزینه هـای هنگفـت می پردازیـم چـون بلـد نیسـتیم تعـارض را حـل یـا مدیریـت کنیـم و خشـنودی و رضایتمنـدی مـا از زندگـی پایین تـر از حـد شایسـتگی خودمـان مـی آیـد.

در ادامـه آمـوزه هـای علـم روانشناسـی کـه منجـر بـه بهبـود کیفیـت زندگـی فـرد مـی شـود، ابتـدا آشـنایی بـا تعـارض را داریـم بعـد ببینـم تعـارض در روابـط صمیمانـه خانوادگـی، بـا همـکاران و ... چگونـه خـودش را نشان می دهد و سـپس مدیریـت و حـل تعـارض را آمـوزش مـی دهیـم...

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۹۰ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...