• پشتیبانی
  • 09194192929
کارت ارزش ها به منزله قطب نمای زندگی
کارت ارزش ها به منزله قطب نمای زندگی

 ارزش به معنای کیفیتی هست که فرد همواره می خواهد در طول زندگی خود تجربه کند. کارت ارزش ها به منزله قطب نمای زندگی، حاوی مفاهیم ارزشی و تعاریف آنهاست. 
والدین، معلمان، مدیران، روانشناسان و مشاوران با استفاده از این کارت ها می توانند مفاهیم ارزشی را به مخاطب خود بیاموزند، تا افراد براساس آن رفتارهای خود را تنظیم کنند.
این مجموعه از ۵۹ کارت ارزش و ۱۳ کارت دستورالعمل تشکیل شده است که به کمک آن می توان جهت دهی شیوه مداخله را اجرا کرد.

70,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
انتشارات سایه سخن
سال:
-
تعداد صفحات:
-