• پشتیبانی
  • 09194192929
کوچینگ سازمانی
کوچینگ سازمانی

كوچينگ شما را توانمند مي‌كند تا بتوانيد به افراد كمك كنيد تا به جاي آنكه در اشتباهات گذشته درجا بزنند، با اقدامات جديد در آينده موفق شوند. «مارشال گلداسميت». در دنياي امروز، كوچينگ در زندگي و سازمان ديگر يك گزينه نيست، بلكه يكي از الزامات بسيار مهم و تعيين كننده در شكوفايي سرمايه‌هاي انساني و سازمان‌هاست. مترجمان اين كتاب كوشيده‌اند تا جويندگان توسعه شخصي و مديران سازماني را با چهار اصل بنيادين كوچينگ زندگي (اعتماد، استعدادهاي پوشيده، تعهد و اجرا) و هفت مهارت كوچينگ سازماني اعتمادسازي، به چالش كشيدن انگاره‌هاي ذهني، جست وجوي شفافيت راهبردي، اجراي بي كم وكاست، ارائه بازخورد مؤثر، به كار گرفتن استعداد نهفته و پيشروي از خوب به عالي) آشنا كنند. زيبايي و سودمندي كتاب در اين نكته است كه مخاطب هوشمند مي‌تواند اصول و مهارت‌هاي ارائه شده را در تمام رويكردها و قلمروهاي كوچينگ استفاده كند. نويسنده كتاب با تسلط خوب در حيطه‌هاي گوناگون كوچينگ، به بهترين شكل توانسته است ضرورت به كارگيري كوچينگ در رشد و شكوفايي افراد و سازمان‌ها و همچنين كاركردهاي آن را نشان دهد.

84,000 تومان
مایکل سیمپسون
مترجم:
علی صاحبی و امیر پهلونژاد
ناشر:
اندیشه احسان
سال:
۱۴۰۰
تعداد صفحات:
۲۱۲