• پشتیبانی
  • 09194192929
بررسی روان شناختی خود کامگی
بررسی روان شناختی خود کامگی

خلاصه کتاب

پنجاه سال است که یک جایگزین کاذب رهایی بخش که در حقیقت روی دیگر سکه‌ی استبداد مطلقه است به مانند ابزاری در دست باج بگیران خطرناک در آمده که به طور مرتب توجیهات سراسر دروغ خود را به ما تحویل می‌دهند. کشته شدن رزا لوکزامبرگ، کورت ایزنر، گوستاو لندوئو و بسیاری دیگر و رواج ترورهای فاشیستی، اعمال پست و غیر انسانی، رژیم‌های نیمه فاشیستی و در نهایت، جنایات مکرر خودکامگی، خنجر به دستان، دیپلمات‌ها و قلم به مزدان جنایات فاشیست‌ها را دستمایه‌ی باج بگیری و دریافت حق السکوت کرده و می‌گویند: هر عملی که علیه ما باشد، در واقع نوعی کمک به فاشیسم و هموار کننده‌ی استقرار دیکتاتورهاست.
اینان اضافه می‌کنند: لحظه‌ای نباید این مهم را از یاد ببرید که فقط دو راه وجود دارد و لا غیر با ما و بر ما یکی را انتخاب کنید!
 
35,000 تومان
مانس اشپربر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان
سال:
۱۳۸۴
تعداد صفحات:
۱۶۰