• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره
پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره

یکی از ویژگی های اساسی شناخت درمانی پرسش گری سقراطی است. درمانگر با طرح سوال های دقیق افراد را به جستجوی راه حل ها و انتخاب های جدید هدایت می کند. پرسش گری سقراطی فرد را از ذهنیت خودآیند به سمت ذهنیت پرسش گری سوق می دهد تا بتواند به ارزیابی عینی تر و دقیق تر از عقاید و باورهای خود بپردازد.

73,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
اسبار
سال:
۱۳۹۹
تعداد صفحات:
۲۳۳