• پشتیبانی
  • 09194192929
کوچینگ کارکنان
کوچینگ کارکنان

دکتر علی صاحبی و امیرمحمد پهلونژاد با ترجمه این اثر ارزشمند کوشیده اند تا مدیران (ارشد و میانی)، سرپرستان و همه آنهایی که با مدیریت سرمایه های انسانی سرو کار دارند را با یکی از مهمترین نقش های ((مدیر راه بر)) ، یعنی نقش (( کوچ)) آشنا کنند. کتاب ((کوچینگ کارکنان)) مدلی علمی و آزمون شده از کوچینگ را معرفی می کند که میتواند در محیط سازمان (بزرگ یا کوچک) مورد استفاده قرار گیرد. مدیر راه بر فقط با مسلط شدن بر فرایند کوچینگ و ایفا کردن درست و موثر نقش ((کوچ)) می تواند فرایند های حیاتی مدیریت سرمایه های انسانی که شامل، (( مدیریت کارکنان)) ، (( مدیریت عملکرد)) ، ((توسعه و پرورش)) ، ((مدیریت استعداد)) و ((جانشین پروری)) را در سازمان هدایت کند. کوچینگ کارکنان عنصر اساسی و حیاتی برای شکوفایی سازمان، از طریق شکوفایی سرمایه های انسانی است. ساختار منسجم و شیوه کاملا آموزشی و کاربردی کتاب به خواننده کمک می کند تا بتواند شیوه اجرای صحیح کوچینگ راببیند، تمرین کند و یاد بگیرد. 

67,000 تومان
رابرت وبلدینگ
مترجم:
دکتر علی صاحبی، امیر محمدپهلونژاد
ناشر:
اندیشه احسان
سال:
۱۳۹۹
تعداد صفحات:
۱۶۴