• پشتیبانی
  • 09194192929
عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس روزنبرگ
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد. به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه‌گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه‌های روان شناختی درباره «خود» استفاده می کند. SESبه منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹؛ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).این مقیاس ضریب همبستگی بالاتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس روایی بالاتری دارد.

روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را ۰/۹ و مقیاس پذیری آن را ۰/۷ گزارش کرده است. ضرایب آالفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول ۰/۸۷ برای مردان و ۰/۸۶ برای زنان و در نوبت دوم ۰/۸۸ برای مردان و ۰/۸۷ برای زنان محاسبه شده است (ماکیکانگاس و همکاران، ۲۰۰۴). همبستگی آزمون مجدد در دامنه ۰/۸۲ – ۰/۸۸ و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه ۰/۷۷ – ۰/۸۸ قرار دارد. این مقیاس از روایی رضایت بخشی (۰/۷۷) برخوردار است. همچنین همبستگی بالایی با پرسشنامه ملی نیویورک و گاتمن در سنجش عزت نفس دارد، لذا روایی محتوای آن نیز مورد تأیید است.

رایگان
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
تعداد سوالات: 10 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 1753 نفر