• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه را استاینمتز (۱۹۷۷) تهیه کرد و شامل ۳۶ عبارت در مورد موقعیت های تنش زای محیط کاری می باشد .این پرسشنامه به بررسی استرس فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان می‌پردازد.

0.77 همان پرسش‌نامه را افراد دیگر جواب دادند و همبستگی بین جواب‌ها گرفته شده. (حمید عطار، 1374) حمید عطار(1374). بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان كاركنان یك مجتمع صنعتی. پایان نامه كارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انستیتو روان‌پزشكی تهران. دانشگاه علوم پزشكی ایران.
بازآزمایی 72/0 (حمید عطار، 1374) حمید عطار(1374). بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان كاركنان یك مجتمع صنعتی. پایان نامه كارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انستیتو روان‌پزشكی تهران. دانشگاه علوم پزشكی ایران.
پایایی دو نیمه كردن 69/0. (حمید عطار، 1374) حمید عطار(1374). بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان كاركنان یك مجتمع صنعتی. پایان نامه كارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. انستیتو روان‌پزشكی تهران. دانشگاه علوم پزشكی ایران.
همچنین در پژوهش مستغنی و سروقد (1391)آلفای کرونباخ 0.78 است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 36 سوال
دسته بندی:
شغلی و سازمانی
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5025 نفر