• پشتیبانی
  • 09194192929
فرسودگی شغلی گلدارد
فرسودگی شغلی گلدارد
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلداردشاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شـغلی مشـاوران و رواندرمـانگران اسـت و توسط دیوید گلدارد (1989( ساخته شده است. این پرسشنامه یك مقیاس درجه‌بندی هفتگانه است و دارای ۴۰ آیـتم یا ماده بوده و به روش لیكرت ساخته شده است.
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد یك مقیاس طبقه ای مرتب شده است و طبقه‌های آن در یك معنای كمی با یكدیگر ارتباط داشته، در مقیاسی با طبقه‌های مرتب شده بیان می‌شود.

 

 همبستگی آزمون فرسودگی شغلی گلدارد با پرسشنامه فرسودگی مازلاخ در نمونه ای 30 نفری از جامعه پژوهش 59/0 محاسبه شده است .(عابدی،م –شفیع آبادی،ع –احمدی،ا وسلیمی زاده ،ك 1382 .بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن.مجله دانش و پژوهش در روانشناسی .دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان – شماره 15 بهار 1382 صص 38-23)
عزیزنژاد و حسینی 1384 در پژوهش خود كه بر روی 280 نفر از پرستاران انجام دادند پایایی آزمون را به روش بازآزمایی 86/0 بدست آوردند.(عزیزنژاد،پ- حسینی،ج – 1384- فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكی بابل- مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل – دوره هشتم – شماره 2 – فروردین 1385- صص69-63)
اسفندیاری1380 در پژوهش خودكه بر روی 277 نفر از پرستاران انجام داد پایای آزمون را به روش بازآزمایی 73/0 بدست آورد.(اسفندیاری،غلامرضا،1380- بررسی میزان فرسودگی شغلی كادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای سنندج در سال 1380- مجله علمی دانشگاه پزشكی كردستان – سال ششم – شماره 21)
پایایی پرسشنامه از طریق آلفای كرونباخ محاسبه شد . ضریب اعتبار درونی برابر با 95/0 می باشد كه در سطح 05/0 معنادار است.(احمدی،سید احمدو خلیفه سلطانی،افتخارالسادات(1379) – بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزششی در مقاطع سه گانه شهر اصفهان – مجله علمی پژوهشی علوم انسانی 
خاكپور(1376) در پژوهش خود كه بر روی 110 نفر از مشاوران و روان درمانگران زن ومرد اجراكرد پایایی آزمون (GBI) را به روش آلفای كرونباخ برابر با 86/0 محاسبه كرده است . ( خاكپور ، رضا (1376) - بررسی میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی در بین مشاوران و روان درمانگران متخصص- پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 40 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5043 نفر