• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس سنجش آسیب روانی
مقیاس سنجش آسیب روانی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه سنجش آسیب روانیSCL)) که نام انگلیسی آن (Symptom checklist – 90- revised & SCL-25) است که توسط دراگوتیس و همكارانش درسال 1983ساخته شد. این پرسشنامه دارای 25 گویه است که جهت غربالگری و تعیین اثر‌بخشی درمان به کار می‌رود. این پرسشنامه برای ارزشیابی علائم روانی ساخته شده است . 

پایایی این سیاهه ضریب داخلی بالا ( 0.97) را نشان می‌دهد و درجه اطمینان آزمون و بازآزمایی بیش از یک هفته، همبستگی0.93 را نشان داد. مقیاس سنجش آسیب روانی، بجای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرم‌ها یا اختلالات متعدد، یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیب روانی عمومی است. دراین پژوهش که توسط هاشمی درسال 1379 انجام شد رتبه‌های درصدی مربوط به نمرات خام مقیاسهای این پرسشنامه را براساس نمرات مشاهده شده در دانش آموزان به این ترتیب بدست آورده است :  مقیاس جسمی سازی ( خود بیمارانگاری ) (2) وسواس (2،4) حساسیت در روابط متقابل (2،7) افسردگی (2،6) اضطراب (2،4) خصومت (2،8) ترس مرضی (1،7) پارانوئید (2،8) روان پریشی (2،2). دامنه ضریب آلفا 0.78 تا 0،89 بود که بیشترین آن به افسرد گی و کمترین آن به ترس مرضی و پرخاشگری اختصاص داشت.
نجاریان وداودی درسال 1380نشان دادند که این آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار است. چون که دامنه ضرایب همبستگی بین  0,80 تا0،95  می باشد . اعتبار این آزمون توسط  ریاحی وهمکارانش درسال 1389 نشان داد که همسانی درونی این آزمون دردختران 0،97 و در پسران 0،98 که در کل مقیاس 0،97 به دست  آمد.  و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی 5هفته در کل نمونه 0،78 در دختران  0،77و در پسران  0،99 تعیین شده است. برای مقیاس سلامت روان 0،932 بوده است. آزمون مورد نظر دارای روایی 0،95و (ضریب آلفا) ثبات درونی 0،97 است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 25 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5244 نفر