• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)
پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS) توسط پیرز و هریس در سال ۱۹۶۹ تهیه شده است و معادل انگلیسی آن Children’s Self-Concept Scale می‌باشد. این مقیاس جهت سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان طرح ‌ریزی شده است و در جهت نگرش و احساس فرد نسبت به خودش، خلاصه می‌شود.
به بیان دیگر، خودپنداره‌ای که در این مقیاس سنجش می‌شود، به عنوان مجموعه نسبتاً ثابت نگرش فرد نسبت به خود، تعریف شده است. این پرسشنامه شامل ۸۰ سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح‌ ریزی شده‌اند.
هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح‌یزی شده است. این مقیاس ۶ بعد دارد که عبارتند از: ۱- رفتار؛ ۲- وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی؛ ۳- ظاهر و ویژگی فیزیکی؛ ۴- اضطراب؛ ۵- جامعه پسندی (محبوبیت)؛ ۶- شادی و رضایت‌مندی.
مقیاس حاضر با استفاده از مقیاس مشهور خود پنداره کودکان پی یر – هریس (1969) تهیه شده است . این آزمون شامل هشتاد سؤال است که پاسخ آنها «بلی» یا«خیر» خواهد بود. این مقیاس شامل چهارده سؤال اضافی است.این مقیاس یک آزمون مداد-کاغذی کلامی است .این شش مقیاس که درمقیاس خود پنداره آمده اند در روانشناسی کودکی و نوجوانی مهم تلقی می شوند.

اسامی مقیاس های فرعی در جدول 1 داده شده است .

شماره مقیاس

نام مقیاس فرعی

I

رفتار

II

وضعیت عقلانی وتحصیلی

III

ظاهر جسمانی ونگرش ها

IV

اضطراب

V

شهرت

VI

شادی و رضایت


سؤالات مقیاسی در جهت مثبت و منفی نمره داده می شوند تا بعد ارزیابی را منعکس کند . فرض براین است که نمره بالا در مقیاس نشان دهنده یک خود پنداره مطلوب است که با اصطلاح «عزت نفس» یا «حرمت نفس» یکی است.
 
 

)روايي همگراي اين پرسشنامه از طريق همبستگي آن با آزمون Self concept محاسبه شد.ضريب همبستگي بين 32/0 تا 85/0 محاسبه شده است. Parish Thomas STaylor,James C.1998. A further Report on the validity and reliability of the personal attribute inventory for children as a self concept scale. Educational and Psychological Measurement ,v38 n 4 – pp 1225-1228 ميلين1996 بين آزمون خودپتداره پيرز هاريس و مقياس محبوبيت اجتماعي كودكان همبستگي هايي بين 25/0 تا 45/0 بدست آورده است.(به نقل از احمدي حكمتي كار،حسن،1372- هنجاريابي آزمون خودپنداري پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره رلاهنمايي شهر مشهد – پايان نامه كارشناسي ارشد روانسنجي دانشگاه علامه طباطبايي ) 2)
1)پايايي پرسشنامه از طريق بازآزمايي بين 42/0 تا 90/0 محاسبه شده است. Parish Thomas STaylor,James C. A further Report on the validity and reliability of the personal attribute inventory for children as a self concept scale(1998). Educational and Psychological Measurement ,v38 n 4 – pp 1225-1228 2) در پژوهشي بر روي يك نمونه از 1060 دانش آموز با ميانگين سني5/14 سال پايايي به روش بازآزمايي 83/0 براي پسران و 88/0 براي دختران محاسبه شده است. (به نقل از كرمي،ابوالفضل،1377- مقياس خودپنداره كودكان(CSCS)،شركت روان تجهيز سينا) 3)پيرز هاريس 1964 پايايي آزمون رابه روش بازآزمايي پس از 4 ماه برابر با 72/0 و به روش كودرريچاردسون برابر با 88/0 گزارش گرده است.(به نقل از احمدي حكمتي كار،حسن،1372- هنجاريابي آزمون خودپنداري پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره رلاهنمايي شهر مشهد – پايان نامه كارشناسي ارشد روانسنجي دانشگاه علامه طباطبايي )

همساني دروني پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ بين 89/0 تا 93/0 گزارش شده است 
1)ميزان همبستگي نمرات تست با نمرات هوش بين 27/0 تا 49/0 و با پيشرفت تحصيلي 33/0 همبستگي دارد.(كرمي،ابوالفضل،1377- مقياس خودپنداره كودكان(CSCS)،شركت روان تجهيز سينا 2)احمدي حكمتي كار در پژوهش خود بر روي دانش آموزان اول،دوم و سوم راهنمايي دختر و پسر اعتبار مابين نمره خودپنداره و درجه بندي نمره كل خودپنداره توسط معلمان به ترتيب 60/0،57/0،65/0،58/0،50/0 و 54/0 محاسبه كرد.( احمدي حكمتي كار،حسن،1372- هنجاريابي آزمون خودپنداري پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر مشهد – پايان نامه كارشناسي ارشد روانسنجي دانشگاه علامه طباطبايي )
1)در پژوهش اسدي(1374) همساني دروني آزمون از طريق آلفاي كرونباخ 92/0 گزارش شده است. (اسدي،1374، دفترچه راهنماي اجراي آزمون خودپنداره پيرز هريس در دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي ، كرمان، انتشارات آموزش و پرورش 2)احمدي حكمتي كار،1372- در پژوهش خود پايايي را به روش آلفاي كرونباخ براي دانش آموزان دختر اول راهنمايي91/0، دختر دوم راهنمايي 94/0،دختر سوم راهنمايي 92/0،پسر اول راهنمايي88/0،پسر دوم راهنمايي 93/0 و پسر سوم راهنمايي 90/0 بدست آورد.( احمدي حكمتي كار،حسن،1372- هنجاريابي آزمون خودپنداري پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر مشهد – پايان نامه كارشناسي ارشد روانسنجي دانشگاه علامه طباطبايي )

رایگان
زمان تقریبی: 40 دقیقه
تعداد سوالات: 80 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5001 نفر