• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس جرأت ‌ورزی راتوس
مقیاس جرأت ‌ورزی  راتوس
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

جرأت‌ورزی یكی از اولین فنونی است كه درمانگران رفتارگرا در اواخر سال‌های ۱۹۵۰ و اوایل سال‌های ۱۹۶۰ گسترش داده‌اند . در اواخر سال‌های ۱۹۶۰ و اوایل سال‌های ۱۹۷۰ ، درحالی‌که تعداد زیادی از روان شناسان بالینی متخصص در روش‌های رفتارگرایی كار خود را آغاز كرده بودند ، گروه‌های تمرین جرأت‌ورزی روزبه‌روز زیادتر شد .مقیاس ارزیابی جرأت‌ورزی را توس موجب می‌شود تا برخی موقعیت‌ها را بهتر بشناسید و در حالتی قرار بگیرید كه بتوانید شیوه‌های عملكرد خود را تغییر دهید .فقدان جرأت‌ورزی را نیز می‌توان با موفقیت تلطیف كرد . درواقع ، افرادی كه اضطراب اجتماعی بالایی دارند ، خود را كمتر تأیید می‌کنند . این مقیاس برای اندازه‌گیری میزان جرأت‌ورزی فرد است.

برای محاسبه پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی از روش باز آزمایی استفاده شد. درروش باز آزمایی پرسشنامه ضریب همبستگی( r=0.78 ) به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی معمولی تا زیاد نمرات آزمون بود. پایایی این پرسشنامه به روش دونیمه کردن نیز محاسبه‌شده است که در این روش ضریب همبستگی (r=0.77) که نشان‌دهنده همگن بودن معمولی تا زیاد کیفیت‌های اندازه‌گیری شده توسط این مقیاس بود. 
میزان پایایی این مقیاس در پژوهش گوستاوسون (۱۹۹۲) با استفاده از آلفای کرونباخ 0.82 به دست آمد.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 30 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 690 نفر